Disclaimer


Disclaimer voor Rikxplatform.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Rikxplatform.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door het RIKX Pilot Team. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het RIKX Pilot Team is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij het RIKX Pilot Team.

Geen garantie op juistheid  

Voor de informatie die op onze website staat, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde informatie. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met het RIKX Pilot Team te mogen claimen of te veronderstellen.

Het RIKX Pilot Team streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. het RIKX Pilot Team aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.