EN

Algemene Voorwaarden


Artikel Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- Project: bedrijfsactiviteit, initiatief of project waarmee arbeidsparticipatie gestimuleerd wordt in regio Rotterdam Rijnmond.

- Projectplan: plan van aanpak, waarin in ieder geval het Project (waaronder de kosten voor materialen, voorzieningen en/of ureninzet) en de doelstellingen zijn geformuleerd.

- Drempelwaarde: het minimaal aantal te verkopen RIKX dat nodig is om het Project kostendekkend te laten zijn en dus het Project uit te kunnen voeren.

- Stichting RIKX: een stichting derdengelden, opgericht naar Nederlands recht om uitvoering te geven aan het Rikx platform.

- Expertteam: een team van experts op het gebied van arbeidsparticipatie, ondernemerschap en impact meting.

- Impact Waarde: waardering van het Expertteam van de impact/waarde van het Project, uitgedrukt in aantallen RIKX.

- RIKX-platform: het online platform waarop Projecten worden geplaatst door Deelnemers en waar RIKX gekocht en verkocht kunnen worden ten behoeve van die Projecten.

- Deelnemers: sociale ondernemers die een Project plaatsen op het RIKX-platform na uitnodiging en toelating door stichting Rikx. 

- RIKX: de rekeneenheid die wordt gebruikt voor het uitdrukken van de omvang van het maatschappelijk rendement (social return) van een Project

- Kopers: ondernemingen die via het RIKX-platform RIKX kopen van Deelnemers.


Artikel Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van financiële middelen voor de in artikel 3 bedoelde projecten.


Artikel 3 Activiteiten

Deelname aan de Rikx is alleen mogelijk door gebruikmaking van de standaard formats door Projecten waarin de activiteiten en doelstellingen expliciet zijn beschreven en waarvoor geen alternatieve financiering beschikbaar is. Dit kan gaan om kosten voor materialen, voorzieningen en/of ureninzet.


Artikel 4 Deelname

1. Deelname is alleen mogelijk door een rechtspersoon die blijkens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland is gevestigd.

2. In afwijking van het eerste lid kan, voorafgaand aan de oprichting van een rechtspersoon, deelname worden aangevraagd door een ander dan een rechtspersoon. Eventuele bekostiging vindt in dat geval eerst plaats nadat de rechtspersoon is opgericht en blijkens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland is gevestigd.

3. Bekostiging wordt uitsluitend verleend aan rechtspersonen.

4. Deelname is alleen mogelijk voor Projecten die in het aanvraagformulier zijn beschreven door de Deelnemer;


Artikel 5 Hoogte van de financiering

Er moet minimaal € 10.000 en er kan maximaal € 50.000,- per Project aan RIKX aangeboden worden op het RIKX-platform. Deelnemers erkennen en accepteren dat, Projecten die nog moeten starten, een minimale aantal RIKX verkocht moet worden, ter hoogte van de Drempelwaarde , voordat het Project doorgang kan vinden.


Artikel 6 Toekenning RIKX

1. Het Expertteam stelt vast hoeveel RIKX er op basis van het Project aangeboden kunnen worden op het RIKX platform. Daarbij zal een onderscheid gemaakt worden tussen een Drempelwaarde en alles daarboven.

2. Waardering vindt plaats op basis van het toekennen van punten voor het bereik, de diepgang en de duurzaamheid van de gemaakte impact.

a. Onder bereik verstaan we het aantal mensen uit de beoogde doelgroep die middels het Project wordt bereikt.

b. Onder diepgang verstaan we de mate waarin het Project impact heeft op het leven van de beoogde doelgroep.

c. Onder duurzaamheid verstaan we de mate waarin het beoogde effect werkzaam blijft gedurende langere periode.

3. Deelnemers en Kopers accepteren de toegekende aantallen RIKX per Project en daarover kan niet in discussie getreden worden.

4. Aan de waardering van het Expertteam kunnen geen (financiële) rechten worden ontleend, anders dan dat de mogelijkheid wordt geboden om de maatschappelijke waarde, uitgedrukt in Rikx, aan te bieden via het Rikx platform. Stichting RIKX geeft geen garanties daarover, en heeft geen enkele zorgplicht tegenover wie dan ook.

5. Elke Deelnemer, wiens project nog moet starten, geeft de Drempelwaarde aan bij plaatsing van het Project op het RIKX platform. Kopers kunnen vervolgens zelf bepalen hoeveel RIKX zij wensen af te nemen per Project. Enkel en alleen in het geval dat een Project de Drempelwaarde heeft behaald, zal kunnen worden overgegaan tot daadwerkelijke verkoop van de RIKX, tegen de vastgestelde waarde en kan uitvoering van het Project starten. Met andere woorden, alleen wanneer een project voldoende toezeggingen krijgt voor dit bedrag (drempelwaarde), kan het project starten en zal kunnen worden overgegaan tot uitkering van middelen.

6. Deelnemers zijn ermee bekend en erkennen dat, de mogelijkheid bestaat dat er geen of niet genoeg RIKX verkocht kunnen worden om het Project te starten.

7. Projecten staan maximaal 6 maanden op het platform. Rikx die voor die tijd niet zijn gecommitteerd, of onder de drempelwaarde blijven, vervallen. Deze gekochte Rikx worden beschikbaar gesteld aan projecten die hierdoor de drempelwaarde kunnen halen. Hierbij krijgen projecten die bijna de drempelwaarde hebben gehaald (al 75% gecommitteerd of meer) voorrang. Daarna komen de meest efficiënte projecten in aanmerking (op basis van de waardering van het expert team in relatie tot de project kosten). 

8. Na afloop van het project wordt vastgesteld in welke mate de vooraf bepaalde doelstellingen zijn gehaald. Het definitieve bedrag dat kan worden uitgekeerd (in lijn met toegezegde verkoop van Rikx en boven de drempelwaarde) is maximaal gelijk aan het aantal verkochte Rikx. Mochten de doelstellingen niet (volledig) zijn bereikt, wordt de overwaarde naar rato uitgekeerd.


Artikel 7 De aanvraag

De Deelnemer dient zijn aanvraag in bij stichting Rikx door middel van het aanvraagformulier welke wordt toegezonden aan de Deelnemer door Stichting Rikx. 


Artikel 8 Weigeringsgronden aanvraag

1. Deelname in de vorm van een aanvraag kan door stichting Rikx worden afgewezen indien:

a. het aanvraagformulier niet volledig is ingevuld, en het niet binnen de door stichting Rikx gestelde termijn wordt aangevuld;

b. het Project grotendeels buiten de grenzen van regio Rotterdam-Rijnmond wordt uitgevoerd;

c. het Project niet ten behoeve van de inwoners van regio Rotterdam-Rijnmond wordt uitgevoerd;

d. het Project voor dezelfde activiteiten reeds subsidie heeft ontvangen;

e. het Project als niet haalbaar of realistisch wordt ingeschat door het Expert Team, voor wat betreft begroting, planning of uitvoering;

f. een Project, gebaseerd op SROI overrealisatie, niet als zodanig wordt erkend door het WSPR


Artikel 9 Verplichtingen van Deelnemer

1. Van de deelnemers wordt een nader te bepalen inspanning verwacht gedurende de loop van de ronde waar een deelnemer aan deelneemt, om de aandacht voor Rikx en voor zichzelf te vergroten. Denk hierbij aan het voorbereiden, ontvangen en begeleiden van een fotograaf op locatie (gefaciliteerd door Rikx); actief meedenken en meedoen in het benaderen van potentiële impact investeerders; het voorzien van beeldmateriaal en tekstmateriaal omtrent het project; en overige nader te bepalen inspanningen zoals:

   a. Deelname aan evenementen en activiteiten: Als je deelneemt aan een project, kan de organisatie verwachten dat je aanwezig bent bij vergaderingen, trainingssessies, workshops of andere relevante evenementen. Dit kan je kennis en betrokkenheid vergroten.

   b.  Toestemming voor foto's en video's: Het project kan vereisen dat je akkoord gaat met het maken van foto's en video-opnames tijdens activiteiten. Deze kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden, rapporten, of om de voortgang van het project te documenteren.

   c. Netwerken en samenwerken: Je moet mogelijk bereid zijn om actief te netwerken en samen te werken met andere deelnemers, sponsors of partners van het project. Dit kan betekenen dat je contactgegevens deelt, relaties opbouwt en mogelijk gezamenlijke projecten aangaat.

   d. Bijdrage aan het succes van het project: Je kunt worden verwacht bij te dragen aan het bereiken van de doelstellingen en het succes van het project door actief deel te nemen aan de activiteiten, het verspreiden van de boodschap van het project en het nastreven van gemeenschappelijke doelen.

2. Deelnemende partijen werken mee aan monitoring en een evaluatieonderzoek indien dat in het kader van de Rikx zal worden uitgevoerd.

3. Deelnemers maken de resultaten van hun inspanningen met betrekking tot de gestelde doelstellingen in het Projectplan inzichtelijk teneinde de impactwaarde (uitgedrukt in RIKX) te kunnen vaststellen, dan wel na afloop te kunnen verifiëren.

4. Bij het behalen van de drempelwaarde worden de betreffende financiële middelen uitgekeerd nadat dit binnen is bij Stichting Rikx. Stichting Rikx schiet geen bedragen voor. De project overwaarde (totale impact waarde minus minimale kosten om het project te starten) wordt naar rato uitgekeerd na het succesvol afronden van het project.

5. Deelnemers zijn transparant over de besteding van de eventuele overwaarde (impactwaarde groter dan projectkosten) in lijn met de Code Sociale Ondernemingen.

6. Te allen tijden moet er op eerste verzoek een sluitende boekhouding te overleggen zijn aan Stichting RIKX met betrekking tot de uitgaven binnen het Project.


Artikel 10 Uitkeren middelen

1. Teneinde het Rikx platform te beheren is een stichting opgericht, welke verantwoordelijk is voor de waardering van de Projecten. Daarnaast faciliteert Stichting Rikx de financiële transacties die samenhangen met de aan- en verkoop van Rikx.

2. Stichting Rikx factureert kopers het bedrag dat gecommitteerd is op het Rikx platform.

3. Stichting Rikx maakt pas middelen over naar partijen die Rikx kunnen aanbieden als alle partijen die toezeggingen voor het project hebben gedaan hun factuur hebben voldaan en daarmee de drempelwaarde is behaald.

4. Stichting Rikx keert middelen uit aan verkopende partijen, waarvan het project nog moet starten, ter hoogte van de drempelwaarde.

5. Stichting Rikx bewaart middelen boven de drempelwaarde tot het moment dat verkopende partij het Project afrondt en aantoonbaar kan laten zien dat de doelstellingen gerealiseerd zijn zoals deze zijn beschreven in de projectaanvraag en zijn bevestigd bij definitieve deelname aan het Rikx platform.

6. Op basis van de overeengekomen looptijd per project ontvangt Stichting Rikx na afloop verantwoording over het gerealiseerde effect van deelnemers.

7. Uiterlijk bij aanvang van een volgende Rikx ronde is de hoogte van het uit te keren bedrag definitief vastgesteld en worden bijbehorende middelen uitgekeerd aan deelnemers.


Artikel 11 Stichting RIKX

Stichting RIKX geeft geen enkele garantie over de haalbaarheid van een Project, totstandkoming van overeenkomsten met betrekking tot de koop/verkoop van RIKX en geven zij tevens geen garantie dat toekenning van RIKX aan een Project betekent dat die RIKX ook daadwerkelijk verkocht zullen worden. Stichting RIKX accepteert derhalve geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid jegens Deelnemers en Kopers te dien aanzien.


Artikel 12 Ingebrekestelling

Indien naar het oordeel van Stichting RIKX op enig moment blijkt dat het Project niet volgens het aanvraagformulier en het Projectplan uitgevoerd wordt en er is geen voorafgaande toestemming verleend voor significante wijzigingen, behoudt Stichting RIKX het recht om uitgekeerde middelen van Deelnemer terug te vorderen.


Artikel 13 Voorbehoud op planning en uitvoering Rikx

Deelnemende partijen zijn ermee bekend dat Rikx zich in een groeifase bevindt, waardoor onverhoopt tijdens het proces van toekenning van financiering wijzigingen kunnen worden aangebracht in planning en uitvoering. Mochten er significante wijzigingen plaatsvinden dan zullen alle deelnemende partijen hier tijdig over geïnformeerd worden.


Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit mochten voorvloeien of hiermee verband houden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.